Counselors

นักจิตวิทยา / ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการคำปรึกษา

อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา

อาจารย์ประจำสอนและฝึกจิตวิทยาการปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม ในหลักสูตรปริญญาโทมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ psycho-trauma เป็น Trauma therapist และ EMDR Therapy Supervisor ที่ได้รับการอบรมจาก Certified European Trainers ตั้งแต่ปี 2009 และเป็นกรรมการของ EMDR Thailand Association

ประวัติการศึกษา

• Applied Behavior Analysis Certificate (Graduate Level): University of Northern Colorado, Greeley, CO, USA.
• Ph.D. in Counseling and Student Personnel Psychology: University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA.
• Master of Art in Counseling Psychology and Counselor Education: University of Colorado at Denver, Denver, CO, USA.
• Counseling Psychology and English Teaching: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• EMDR Europe Association Accredited
• Personality Assessment of Adolescents and Adults
• WAIS-III
• Psychopharmacology

ประวัติการทำงาน

• หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และอาจารย์สอนระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กรรมการ EMDR Thailand Association
• นักจิตวิทยา ประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
• ประสบการณ์และตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์ นักฝึกอบรม นักวิจัย นักจิตวิทยา

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือคนทำงาน วัยรุ่น ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส และการให้คำปรึกษาเด็กสมาธิสั้น

ประวัติการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

• กรรมการ และ Project Director บริษัท เดอะวิชั่นมิชชั่น จำกัด
• Strategic Management Director บริษัท วิสด้อมโปร จำกัด
• ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก และโครงการ Bangchak  “Excellence Dealer”
• นักพัฒนาบุคลากร และด้าน HR ในหลากหลายองค์กรเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• วิทยากรบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านจิตวิทยา และด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
• คณะอนุกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


วราภรณ์ ชุมภูทอง จงสกุล

นักจิตวิทยา​การให้คำ​ปรึกษา​รายบุคคล​และแบบกลุ่ม​ เชี่ยวชาญด้านการให้คำ​ปรึกษา​ครอบครัว​ การเยียวยา​ปมใน​อดีต​ การปรับบุคลิกภาพ ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำครอบครัวบำบัด และการพัฒนาศักยภาพ

ประวัติการศึกษา

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้อง
• Family Thearpy and Family Counseling
• Satir’s Model Thearpy
• อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจในแนวทางมนุษย์ปรัชญา
• Finding Life Purpose & Passion
• การสะกดจิตย้อนอดีต/อดีตชาติเพื่อการเยียวยา (Past Life Regresstion Thearpy) ตามแนวทางของ นพ. ไบรอัล  แอล ไวส์ (Dr.Brian L. Weiss) ทั้งขั้นต้นและขั้นสูง

ประวัติการทำงาน
• รับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• อาจารย์ประจำวิชาจิตวิทยาทั่วไป และอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสยาม) ท่าพระ กรุงเทพมหานคร
• นักจิตวิทยา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ บางรัก กรุงเทพมหานคร


ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด เชี่ยวชาญด้าน Self-esteem ความผิดปกติทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ PTSD ฯลฯ

ประวัติการศึกษา:
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขา Family and Social Development มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:
• นักจิตวิทยา (ชำนาญการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• นักจิตวิทยาคลินิก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม:
• Neuropsychological Assessment and Intervention in Psychiatry มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Stir’s Systematic Transformation Therapy โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก Thai Clinical Psychologist association
• Human Resources development curriculum according to three sound theories จาก Diplomatic speaking institute


ดร.อภิชาติ มุกดาม่วง

อาจารย์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาวัยรุ่น การให้คำปรึกษาแนวละครจิตบำบัด (Psychodrama Therapy) และจิตวิทยาเชิงบวก

ประวัติการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                                
• การศึกษาบัณฑิต (B.Ed.) วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน:
• อาจารย์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง
• อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประวัติการฝึกอบรม:
• Art and Music therapy  (Burapha University)
• Psychodrama therapy  (Burapha University)
• Innovative Program for Faculty Empowerment in Higher Education Outcomes (National Institute of Development Administration)
• A Pilot Project to Understand Support Systems that Enhance Equity and Participation of Student with Disability  (Monash University)
• National Inclusive Youth Leadership Training (Special Olympic Thailand) 
• Educational Psycho and Guidance in School (Illinois State University)


วิชญา โมฬีชาติ

นักจิตวิทยา คลินิกและนักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์สูงถึง 20 ปี ในจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา และแนวทางของจิตบำบัดเพื่อการเยียวยาการจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

ประวัติการศึกษา
• ประกาศนียบัตร การเยียวยาเพื่อจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล :สถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา ประเทศไทยและสถาบัน EuBiA ประเทศเยอรมันนี
• ใบรับรองนักศิลปะบำบัดจาก European Academy for Anthroposophical Art Therapies
• วุฒิบัตรนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญามาตรฐานเยอรมันนีสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา (Foundation Anthroposophical Art Therapies) และ Therapeutikum am Kräherwald e.V. Stuttgart, Germany
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• ART THERAPY : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ACTING YOUR INNER MUSIC : MUSIC IN PSYCHODRAMA & GROUP THERAPY PROCESSES : มหาวิทยาลัยบูรพา
• โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ CBT : กรมสุขภาพจิต
• EXPERIENTIAL ART TRAINING GROUP : HUMAN CENTER
• CHILDHOOD SEXUAL ABUSE : FROM CONCEPTUALIZATION TO TREATMENT USE OF CREATIVE ARTS FOR THERAPEUTIC PURPOSES : ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กรมการแพทย์
• นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
• อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์
• อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ศิรินทิพย์ ผอมน้อย

นักจิตวิทยา คลินิกและนักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์สูงถึง 20 ปี ในจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา และแนวทางของจิตบำบัดเพื่อการเยียวยาการจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาตรบัณฑิต (B.S) จิตวิทยาคลินิกและชุมชน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• พฤติกรรมบำบัดกรณีวิกฤติสุขภาพจิตภัยธรรมชาติ  กรมสุขภาพจิต
• Art Psychotherapy   สถาบันธัญญารักษ์สงขลา
• Floor time  การส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านการเล่น  มหาวิทยาลัยมหิดล
• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดสารเสพติดพื้นที่ภาค 8  สำนักงาน ป.ป.ส.
• การให้คำปรึกษาในการช่วยให้เลิกบุหรี่  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• ผู้ทำหน้าที่เจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน  สมาคมช่วยเหลือผู้บกพร่องทางจิตใจ
• ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลพังงา
• นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง กรมสุขภาพจิต
• นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสายด่วน 1387 (Child line)  สังกัด NGO


ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์

นักจิตวิทยาคลินิก เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดสิ่งเสพติด การช่วยเหลือคนในภาวะวิกฤต การทำร้ายตนเอง ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา การส่งเสริมสุขภาพจิต และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต มา 18 ปี

ประวัติการศึกษา
• ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแนว Humanistic 
• การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดด้านการดูแลบาดแผลทางจิตใจ 
• การฝึกอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต
• การฝึกอบรมการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 
• การฝึกอบรม Satir Model และ EMDR และ Mental Health Crisis ร่วมด้วยเป็นทีมแพทย์ไทยช่วยเหลือภัยพิบัติที่เนปาล

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 กรมสุขภาพจิต
• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต


ดร. ทัศนีย์ สมเสียง

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชี่ยวชาญการช่วยเหลือวัยรุ่น วัยทำงาน ด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดความขัดข้องขึ้นภายในจิตใจ ปัญหาการติดต่อสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจในตนเอง

ประวัติการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและการพัฒนาศักภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตร“ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา” จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• เข้าร่วมอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยต้นแบบในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิเคราะห์ของประเทศเวียนนา มหาวิทยาลัยเวียนนา

ประวัติการทำงาน

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
• วิทยากร “การใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้” ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• วิทยากร โครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิย์ จังหวัดชลบุรี
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เรื่อง วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วิทยากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู” ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ


กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญในการใช้แบบประเมิน การตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อการค้นหาและอธิบาย รวมไปถึงการทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต การมีพยาธิสภาพทางสมอง รวมถึงการประเมินความสามารถทางระดับเชาว์ปัญญาทั้งในเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบำบัดตามแนวซาเทียร์หัวข้อ ประสาทวิทยากับการบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย หลักสูตรพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Medical Clown Workshop 2017”
• “การบำบัดโดยวิธีปรับปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการ  ดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว (CBT for Children and Adolescents)” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
• “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเด็กเอกชน
• นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสระบุรี
• ผู้ช่วยนักวิจัย คลินิกโรคสมองเสื่อม ภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


เปี่ยมศักดิ์ เหล่าพิเชียรพงษ์

นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสงบทางใจ เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระดับสติปัญญาและบุคลิกภาพ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

ประวัติการศึกษา
• ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• อบรมหลักสูตรนักจิตวิทยาโรงเรียน
• อบรมโดยมีการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรสติบำบัด (Mindfulness – Based Therapy and Counseling)
• อบรมหลักสูตรวิทยากร (TOT) สร้างสุขด้วยองค์กรแห่งสติ

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
• นักจิตวิทยาโรงเรียน สพฐ.
• นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลน่าน


ประภาศรี ไกรนรา

นักจิตวิทยาให้การปรึกษา ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา เชี่ยวชาญในการให้การปรึกษาโดยใช้การบูรณาการทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษาที่หลากหลาย ด้านที่ถนัดคือ ด้านปัญหาชีวิต ความรัก ครอบครัว ความขัดแย้งภายในครอบครัว การค้นหาเป้าหมายในชีวิต การสร้างแรงจูงใจ การศึกษาต่อ การปรับพฤติกรรมเด็ก และวัยรุ่น ความขัดแย้งในการทำงาน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษม.) สาขาศึกษาศาตร์ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
• อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้การปรึกษาครอบครัว” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
• อบรมหลักสูตร จิตวิญญาณครู : สะพานแห่งความรู้ไปสู่ปัญญา “บ้านพินทุ” ศูนย์การเรียนรู้ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
• อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ “การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า” กรมสุขภาพจิต

ประวัติการทำงาน

• รับราชการ ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว
• นักจิตวิทยาให้การปรึกษาออนไลน์
• นักจิตวิทยา ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
• นักสังคมสงเคราะห์ สหทัยมูลนิธิ นครศรีธรรมราช


ชลดา คงคามี

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะอารมณ์ผิดปกติ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการประเมิน การให้คำปรึกษา และการบำบัดผู้มีปัญหาทางจิต

ประวัติการศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• หลักสูตรครอบครัวบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันราชานุกูล

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลรัฐ
• นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
• นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก


เบญญารัศม์ จันทร์เปล่ง

นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดกรมสุขภาพจิต เชี่ยวชาญด้านการใช้ Cognitive Behavioral Therapy ในการให้คำปรึกษาและบำบัด ตรวจและประเมินการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกทุกรูปแบบ เช่น ความสามารถทางเชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ประสาทจิตวิทยา ฯลฯ ให้แก่ ผู้ป่วยจิตเวชและบุคคลทั่วไป ในทุกวัย

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชาจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
• ฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก (Internship) ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• Certificate of Training has attended International Mental Health Training Center Taiwan (IMHTCT)
• ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับแขกต่างประเทศ ( Liaison) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต
• วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจา นักเรียน และบุคคลทั่วไป

ประวัติการทำงาน

• นักจิตวิทยาคลินิก กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
• ปฏิบัติหน้าที่ในทีมเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิต (MCATT)
• นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
• นักจิตวิทยาคลินิก (พาร์ทไทม์) โรงพยาบาลกรุงเทพ-สนามจันทร์


วรภาดา วรธนัญชัย

นักจิตบำบัดและจิตบำบัดแนวจิตวิเคราะห์ผ่านศิลปกรรม เชี่ยวชาญในการบำบัดฟื้นฟูจิตใจและเยียวยาอารมณ์ผ่านกระบวนการแนวจิตวิเคราห์ และศิลปะบำบัด ทำงานกับผู้ที่ต้องรับมือกับการสูญเสีย (grief and loss) ผู้ที่มีบาดแผลหรือปมทางใจ ผู้ที่มีภาวะอารมณ์ผิดปกติ หรือเสริมสร้างและมองหาความเป็นไปได้ภายในตัวบุคคลสามารถคัดสรรและปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการบำบัด โดยสามารถให้การช่วยเหลือและประคับประคองได้ทุกช่วงอายุ ทั้งรายบุคคล ครอบครัวและแบบกลุ่ม รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานในโรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ศูนย์พักผ่อน สถานดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิต โรคสมองเสื่อม และสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่กำลังต่อสู้กับความเป็นและความตาย

ประวัติการศึกษา
• MA Art Psychodynamic Psychotherapy (Social, Therapeutic and Community Studies), Goldsmiths University of London
• Cognitive Behavioral Therapy (Practitioner Certificate), The Academy of Modern Applied Psychology
• Diploma Art Therapy for Family, International Program of Art Therapy

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• Listening to patient’s concerns ‘Towards a personlised therapy in Parkinson’s diseaseม Counselor’s Meeting; BMRC
• The Bangkok Mental Health Recovery Fair 2019 “Mood Disorder and NCDs”
Handling Loss with Found Objects by Daniel Wong

ประวัติการทำงาน

• นักจิตบำบัดและจิตบำบัดผ่านศิลปกรรมในโรงพยาบาลเอกชน
• นักศิลปะบำบัดสำหรับกลุ่มชุมชน (art therapeutic community) เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
• ฝึกอบรมและให้ความรู้: มองหาความเป็นไปได้ในการทำงานกับสุขภาพและจิตใจ สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
• นักศิลปะบำบัด คลินิกพาร์กินสัน โรงพยาบาลรัฐบาล
• นักจิตบำบัดและจิตบำบัดผ่านศิลปกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และครอบครัวผู้สูญเสีย Queen’s Court Care Home Goldsmiths, University of London
• นักจิตบำบัดและจิตบำบัดผ่านศิลปกรรมสำหรับเด็ก โรงเรียน Hunter Hall Primary School สหราชอาณาจักร


ดร.ณัฐกา สงวนวงษ์

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เน้นจิตวิทยาเชิงบวก การเสริมพลังอำนาจภายในจิตใจ เอื้ออำนวยต่อการค้นหาความหมายชีวิต การผ่านเผชิญและก้าวพ้นในสภาวะวิกฤต การคลี่คลายปมในใจ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณ์ทำงานกับแม่เลี้ยงเดี่ยว

ประวัติการศึกษา
• ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงสาขาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วารสารศาสตร์บัณฑิต (วบ.) สาขาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้อง

• อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบำบัดตามแนวซาเทียร์ หัวข้อ ประสาทวิทยากับการบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย หลักสูตรพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์
• “Couple Therapy Basic and Beyond: a Practical skills Training workshop” โดยศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือการเป็นพ่อแม่ที่ดี” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ“Miracle Connection with the Difference in Family, Organization and Community” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
• การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นกลาง โดยเสมสิกขาลัย

ประวัติการทำงาน

• นักให้คำปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ (ให้คำปรึกษาครอบครัว ผู้พิการ บุคคลทั่วไป)
• นักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้ และนักเขียนในด้านสุขภาพ สุขภาวะ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ การพัฒนาตน