Thai Mental Wellness Assessment

แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย

ที่มา: แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ ปีพ.ศ.2550 โดยกรมสุขภาพจิต

—————

ด้วยทางผู้บริหารและ HR มีความห่วงใยสุขภาพใจของพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงช่วงโควิดนี้ ทางบริษัทจึงจัดให้มีการประเมินสุขภาพใจของพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งต่อไปยังโครงการที่จะช่วยดูแลสุขภาพทางใจของทุกท่านต่อไป

—————

คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด

ข้อคำถามทั้งหมดจะมี 55 ข้อ โดยใช้เวลาทำประมาณ 10 นาที

กรุณาเลือกคำตอบในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และกรุณาตอบคำถามทุกข้อ โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ

เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย

มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก

มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด


 

*หมายเหตุ

เนื่องจากการประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน ดังนั้น ผลจากแบบประเมินนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่มีความห่วงใยและพร้อมที่จะหาแนวทางช่วยเหลือและดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป แต่จะไม่มีการเปิดเผยในที่สาธารณะ


 

Required fields are marked *

ตัวเลขเท่านั้น

อีเมล์ที่ทำงาน หรือหากไม่มี กรุณากรอกอีเมล์ส่วนตัว

1.ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต *
2.ท่านรู้สึกสบายใจ *
3.ท่านรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ *
4.ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุขสงบ (ความสงบสุขในจิตใจ) *
5.ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน *
6.ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง *
7.ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ *
8.ท่านรู้สึกกังวลใจ *
9.ท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ *
10.ท่านรู้สึกโกรธหงุดหงิดง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ *
11.ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้ *
12.ท่านเป็นโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต ลมชัก ฯลฯ) *
13.ท่านรู้สึกกังวลหรือทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่าน *
14.ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น *
15.ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน *
16.ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน (ทำงานร่วมกับคนอื่น) *
17.ท่านคิดว่า ท่านมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคมตามที่ท่านได้คาดหวังไว้ *
18.ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต *
19.ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน *
20.ท่านเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ *
21.ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา) *
22.ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น *
23.ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต *
24.ท่านแก้ปัญหาที่ขัดแย้งได้ *
25.ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง *
26.ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ *
27.ท่านรู้สึกหงุดหงิด กังวลใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ *
28.ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบตัวท่าน *
29.ท่านรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น *
30.ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ *
31.ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส *
32.ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส *
33.ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน *
34.หากมีสถานการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัย ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น *
35.ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง *
36.ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง *
37.ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าต่อครอบครัว *
38.ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจที่ทำให้จิตใจมั่นคงในการดำเนินชีวิต *
39.ท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจ *
40.ท่านเคยประสบกับความยุ่งยากและสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้ *
41.ท่านต้องการทำบางสิ่งที่ใหม่ในทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม *
42.ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ *
43.ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทางที่ดี *
44.ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคมคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ต้องการ *
45.ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการจากเพื่อนหรือคนอื่นๆในสังคม *
46.ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว *
47.หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี *
48.ท่านปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเสมอเมื่อท่านมีปัญหา *
49.สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน *
50.ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความปลอดภัยต่อท่าน *
51.ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออาศัยอยู่ในชุมชนนี้ *
52.มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านที่ท่านสามารถไปใช้บริการได้ *
53.หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านสามารถไปให้บริการได้เมื่อท่านต้องการ *
54.เมื่อท่านหรือญาติเจ็บป่วยจะไช้บริการจากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน *
55.เมื่อท่านเดือดร้อนจะมีหน่วยงานในชุมชน(เช่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม วัด สุเหร่า ฯลฯ) มาช่วยเหลือดูแลท่าน *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.