พัฒนาองค์กรแห่ง RESILIENCE

Premium Content บทความจิตวิทยาในการทำงานและชีวิตในองค์กร โดย iSTRONG

Servant Leadership ภาวะผู้นำในยุค Agile team

เมื่อสิบปีก่อน ผู้เขียนได้มีโอกาสทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง Servant Leadership เนื่องด้วยมีการคาดการณ์อนาคตว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาเร็วมาก ผู้นำไม่มีเวลาและพลังงานมากพอที่จะสั่งการทุกเรื่องทุกส่วนเหมือนยุคก่อน ที่ทุกอย่างดูจะขับเคลื่อนไปอย่างช้า ๆ

จำได้ว่าในขณะนั้น คำว่า Servant Leadership ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เนื่องจากค่อนข้างจะสวนทางกับ mindset ของคำว่า “ผู้นำ” ในยุคก่อน ที่ผู้นำต้องมีหน้าที่เป็นผู้สั่งการและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทุกอย่าง โดยมีลักษณะทำงานแบบ Top-down เป็นส่วนใหญ่

ดึงศักยภาพของพนักงานด้วยสไตล์ของผู้นำ

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำทั้งแบบมุ่งงาน และแบบมุ่งคน มีแนวโน้ม ที่จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้จนประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีความพอใจในการทำงานสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำที่มีภาวะผู้นำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงอย่างเดียว หรือไม่มีภาวะผู้นำทั้งสองรูปแบบเลย

5 วิธีดูแลสุขภาพจิตของพนักงานให้เข้มแข็งในสถานการณ์วิกฤต

สำหรับคนที่ว่างงานก็จะมีเรื่องเครียดเป็นธรรมดา แต่สำหรับคนที่ยังทำงานอยู่อย่าคิดว่าจะรอดนะคะ เพราะภาระงานทั้หมด ของคนที่ออกจะไปไหน ถ้าไม่ใช่เรา นั่นหมายความว่า คนที่ยังทำงานอยู่จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เพิ่มเติมหน้าที่ จะลาออกก็ไม่ได้รับชดเชยเท่าเพื่อนที่ถูกเชิญออก ทนทำต่อก็บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ขององค์กรและนักจิตวิทยาองค์กรค่ะ ว่าจะดูแลสุขภาพจิตของพนักงานอย่างไรให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้