KTAXA Mind Health

สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

บริการแบบประเมินทางจิตวิทยา และ บทความน่ารู้ด้านสุขภาพจิต


แบบประเมินทางจิตวิทยา

Stress & Burnout test แบบประเมินความเครียดและภาวะหมดไฟ
เพื่อตรวจเช็คสุขภาพใจของตนเอง

อ่านบทความสุขภาพจิต

Self-help support บทความ คลิป
How-to Checklist


ติดต่อเรา

Call 02-0268949 / Line / contact@istrong.co