SUK JAI DEE SURVEY

แบบประเมินสุขภาพใจของคนทำงาน

กรุณาตอบตามความจริงที่สะท้อนถึงตัวคุณและการทำงานในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ยิ่งตอบตรงกับความจริงมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้รับผลที่สะท้อนระดับความเครียดและสุขภาพจิตที่แท้จริงมากเท่านั้น

*ผลการประเมินจะยิ่งตรงกับตัวคุณ หากประเมินตามความรู้สึกแรกหรือความคิดแรกโดยไม่ใช้เวลาคิดแต่ละข้อนานเกินไป และสามารถทำติดต่อกันจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว

**************

วัตถุประสงค์ของการทำแบบประเมิน

การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด สุขภาวะทางใจ รวมถึงผลลัพธ์ในด้านการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่ง iSTRONG และทีม HR ที่รับผิดชอบโครงการนี้จะนำข้อมูลแนวโน้มภาพรวมไปดำเนินการพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กรต่อไป

“ทุกท่านที่ตอบแบบประเมินจะได้รับทราบผลทันที หรือกรอกอีเมล์เพื่อให้ส่งผลไปยังอีเมล์ด้วย”


*การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการนำไปเปิดเผยในที่สาธารณะใด ๆ “ตลอดอายุของโครงการ” และข้อมูลจะถูกลบทิ้งหลังจากจบโครงการโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยผลการประเมินที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มค่าเฉลี่ยของทุกคนในองค์กรที่ทำแบบประเมิน และรายงานส่วนบุคคลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของคุณเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ใด ๆ


รายละเอียดแบบประเมินและผลการประเมิน

แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 124 ข้อ กรุณาทำครบทุกข้อ

คุณจะได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับระดับความเครียด ภาวะหมดไฟ สาเหตุความเครียดในงาน และสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งจะอยู่ในหน้าถัดไปหลังจากที่คุณคลิกปุ่ม “ดูผลการประเมิน” แล้ว และผลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้กรอกไว้ด้วยเช่นกัน

***1 ท่านมีสิทธิ์ทำแบบประเมินได้ 1 ครั้งเท่านั้น iSTRONG ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาและไม่นำผลการประเมินที่ซ้ำซ้อนของผู้ที่ทำเข้ามาหลายครั้ง

ทีมงาน iSTRONG Mental Health ขอขอบพระคุณที่คุณสละเวลาทำแบบประเมิน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตขององค์กร

ขอให้คุณมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงสดใส

ทีมงาน iSTRONG Mental Health

โทร. 02-0268949